Gdańska Federacja Żeglarska


STATUT GDAŃSKIEJ FEDERACJI ŻEGLARSKIEJ


Rozdział 1
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY

§ 1

 1. Związek stowarzyszeń, zwany dalej Federacją, nosi nazwę Gdańska Federacja Żeglarska, w skrócie "GFŻ".

§ 2

 1. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Federacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą władz Federacji jest miasto Gdańsk.

§ 3

 1. Członkami Federacji mogą być stowarzyszenia oraz inne osoby prawne, których przedmiotem lub celem funkcjonowania jest działalność związana z uprawianiem żeglarstwa.
 2. Federacja posiada osobowość prawną.

§ 4

Federacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§ 5

 1. Federacja posiada godło i odznakę organizacyjną.
 2. Godłem Federacji jest czerwony spinaker z herbem Gdańska na okrągłym jasnoniebieskim polu, obwiedziony napisem „Gdańska Federacja Żeglarska” na tle ciemnoniebieskim.
 3. Odznaką Federacji jest miniatura godła Federacji.
 4. Posługiwanie się godłem i odznaką Federacji zastrzeżone jest wyłącznie dla jej członków.

§ 6

Federacja jest organizacją samorządną i opiera swoją działalność na pracy społecznej osób stowarzyszonych w strukturach jej członków.

Rozdział 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Celami Federacji są:

 1. zrzeszanie stowarzyszeń oraz innych osób prowadzących działalność związaną z uprawianiem żeglarstwa, w tym w szczególności klubów żeglarskich;
 2. popieranie rozwoju żeglarstwa we wszystkich jego formach;
 3. reprezentowanie interesów członków Federacji oraz wszystkich osób uprawiających żeglarstwo, które wyrażają wolę współdziałania z Federacją.

§ 8

Federacja, z zachowaniem obowiązujących praw i przepisów, dla osiągnięcia swych celów:

 1. reprezentuje swoich członków i osoby wyrażające wolę współdziałania z Federacją w kontaktach z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami oraz innymi organizacjami;
 2. przedstawia władzom państwowym i samorządowym oraz innym stowarzyszeniom i organizacjom społecznym wnioski w sprawach popierania rozwoju żeglarstwa, pełni wobec nich funkcje fachowego organu doradczego, oraz występuje wobec nich w sprawach członków Federacji i innych osób uprawiających żeglarstwo, które wyrażają wolę współdziałania z Federacją;
 3. przygotowuje projekty i opiniuje projektowanie niezbędnych dla żeglarstwa norm prawnych i organizacyjnych, w tym przepisów sportowych, technicznych, szkoleniowych oraz bezpieczeństwa;
 4. realizuje zadania objęte własnym zakresem działania, a zlecone przez władze samorządowe;
 5. popularyzuje żeglarstwo i dobre obyczaje żeglarskie;
 6. ustala kalendarz gdańskich imprez żeglarskich;
 7. wspiera inicjatywy swych członków w zakresie szkolenia żeglarskiego, organizacji regat, obozów, pokazów, kursów i wszelkich innych działań które przyczyniają się do realizacji celów Federacji;
 8. prowadzi działalność wydawniczą na potrzeby Federacji i jej członków;
 9. ułatwia tworzenie nowych stowarzyszeń żeglarskich;
 10. prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Rozdział 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

 1. Członkowie Federacji dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych
  2. członków wspierających.
 2. Federacja może postanowić o przyznaniu tytułu członka honorowego osobie innej aniżeli członek zwyczajny lub wspierający.

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi Federacji są stowarzyszenia żeglarskie oraz inne osoby prawne prowadzące działalność związaną z uprawianiem żeglarstwa.
 2. Członkami wspierającymi Federacji mogą być inne osoby prawne.
 3. Tytuł członka honorowego Federacji może być przyznany osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla Federacji lub rozwoju polskiego żeglarstwa.
 4. Cele statutowe członków Federacji nie mogą być sprzeczne z postanowieniami § 7 statutu Federacji.

§ 11

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje w poczet członków Federacji Zarząd Federacji, zwany dalej w niniejszym Statucie „Zarządem”, na podstawie pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do Federacji i po wniesieniu opłaty wpisowej.
 2. Członków wspierających przyjmuje w poczet członków Federacji Zarząd, każdorazowo na podstawie pisemnego porozumienia określającego w szczególności rodzaj i zakres wsparcia udzielanego Federacji przez członka wspierającego oraz sposób współdziałania Federacji i członka wspierającego.
 3. Godność członka honorowego Federacji nadaje, na wniosek Zarządu, Walne Zgromadzenie Delegatów, zwane również w niniejszym Statucie „Walnym Zgromadzeniem” lub „WZD”.

§ 12

 1. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo do:
  1. delegowania na WZD jednego delegata z głosem stanowiącym;
  2. zgłaszania wniosków i postulatów do władz Federacji;
  3. otrzymywania informacji o sytuacji w Federacji, jej pracach i decyzjach podejmowanych przez jej władze;
  4. korzystania z pomocy i porad Federacji oraz jej organów pomocniczych.
 2. Każdemu członkowi wspierającemu przysługuje prawo do:
  1. delegowania jednego delegata na odbywające się przed każdym WZD odrębne zgromadzenie delegatów członków wspierających dokonujące wyboru jednego delegata ogółu członków wspierających, któremu przysługuje głos stanowiący na WZD;
  2. delegowania na WZD jednego przedstawiciela, z głosem doradczym
  3. korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 lit. b)-d).
 3. Każdemu członkowi honorowemu przysługuje prawo do:
  1. uczestniczenia w obradach WZD z głosem doradczym, o ile dany członek honorowy nie jest delegatem na WZD z głosem stanowiącym;
  2. biernego prawa wyborczego do władz Federacji;
  3. korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 lit. b)-d).
 4. Listę osób fizycznych posiadających bierne prawo wyborcze do władz Federacji przedkłada na WZD delegat członka zwyczajnego, przy czym za stowarzyszone w Federacji uznaje się wszystkie osoby fizyczne będące członkami stowarzyszeń oraz władz osób prawnych wymienionych w § 3 ust. 1 niniejszego Statutu.
 5. Delegaci członków zwyczajnych oraz delegat członków wspierających, którym przysługuje głos stanowiący na WZD, pozbawieni są biernego prawa wyborczego.

§ 13

Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek:

 1. aktywnej działalności na rzecz realizacji celów Federacji;
 2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Federacji;
 3. przestrzegania w swej działalności dobrych zwyczajów żeglarskich oraz wymagania tego od osób stowarzyszonych w Federacji lub z nią współdziałających;
 4. regularnego opłacania składek na rzecz Federacji, oraz wywiązywania się z innych świadczeń zadeklarowanych na rzecz Federacji.

§ 14

 1. Członkostwo zwyczajne i wspierające ustaje w przypadku:
  1. rozwiązania się Federacji;
  2. zakończenia bytu prawnego stowarzyszenia lub osoby prawnej będącej członkiem Federacji;
  3. złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Federacji;
  4. pozbawienia członkostwa w Federacji uchwałą WZD, podjętą na podstawie wniosku Zarządu Federacji, w przypadku niewywiązywania się przez członka z obowiązków wymienionych w § 13 pkt. 1-3 niniejszego Statutu;
  5. skreślenia z listy członków Federacji uchwałą Zarządu w przypadku niewywiązywania się przez członka Federacji co najmniej przez okres 6 miesięcy z obowiązków wymienionych w § 13 pkt. 4 Statutu; Zarząd uprawiony jest do powzięcia przedmiotowej uchwały pod warunkiem doręczenia członkowi pisemnego wezwania do wykonania zaległych obowiązków najpóźniej na jeden miesiąc przed datą powzięcia uchwały, o której mowa w niniejszym § 14 ust. 1 lit. e).
 2. Członkostwo honorowe ustaje w przypadku cofnięcia jego przyznania mocą uchwały WZD podjętej na wniosek Zarządu. Zarząd obowiązany jest rozważyć przedstawienie WZD stosownego wniosku w szczególności w przypadku rażącego sprzeniewierzenia się przez członka honorowego celom WZD lub dobrym obyczajom żeglarskim.

Rozdział 4
WŁADZE FEDERACJI

§ 15

 1. Władzami Federacji są:
  1. Walne Zgromadzenie Delegatów (WZD);
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Federacji.
 2. Kadencja władz Federacji trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym wyłącznie spośród osób wskazanych na listach, o których mowa w § 13 ust. 4, przedstawionych na WZD przez delegatów. Do władz wchodzą osoby, które otrzymały największą liczbę głosów, z tym, że do wyboru na stanowisko prezesa Zarządu niezbędne jest uzyskanie bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów. Głosowanie przeprowadzane jest odrębnie w odniesieniu do każdej kandydatury, w przypadku jednak zgłoszenia liczby kandydatur do poszczególnych władz w liczbie równej lub mniejszej aniżeli liczba miejsc w tychże władzach, WZD może wyrazić zgodę na przeprowadzenie głosowania do poszczególnych władz w systemie en bloc.
 3. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Federacji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej obradom, a przy wyborach losowanie.
 4. Dla ważności uchwał władz Federacji wymienionych w § 15 ust. 1 lit. b)-d) wymagane jest uczestnictwo w ich podejmowaniu co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, w tym przewodniczącego danego organu władzy lub jego zastępcy.

§ 16

 1. Ta sama osoba nie może być równocześnie członkiem więcej niż jednej z władz wymienionych w §  15 ust. 1.
 2. Członkowie władz Federacji, o których mowa w ust. 1 powyżej:
  1. nie mogą być w czasie swej kadencji zatrudnieni przez Federację;
  2. w przypadku nieusprawiedliwionego braku czynnego uczestnictwa w pracach danej władzy Federacji przez okres co najmniej 6 miesięcy, mogą być odwołani z pełnionej funkcji przez organ władzy Federacji, którego członkiem jest dana osoba; uchwała w tej sprawie podejmowana jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, po upływie 14 dni od uprzedniego doręczeniu danemu członkowi władz pisemnego wezwania do wyjaśnienia przyczyn zaistniałych po jego stronie zaniechań dotyczących uczestnictwa w pracach danej władzy Federacji;
  3. nie mogą - w okresie pełnienia funkcji we władzach Federacji - pełnić innych funkcji ani prowadzić innej działalności, jeżeli pozostawałoby to w sprzeczności z obowiązkami tych osób wobec Federacji albo mogło wywołać uzasadnione podejrzenia o ich stronniczość lub interesowność; w przypadku naruszenia zakazu określonego w niniejszym § 16 ust. 2 lit. c) dopuszczający się takiego naruszenia członkowie władz Federacji mogą być odwołani z pełnionej funkcji uchwałą Sądu Federacji podejmowaną w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, na wniosek władzy Federacji, której członkiem jest osoba dopuszczająca się naruszenia lub na wniosek WZD powzięty większością 2/3 głosów; przed złożeniem przedmiotowego wniosku do Sądu Federacji dana władza Federacji obowiązana jest wezwać na piśmie członka naruszającego powyższy zakaz do zrezygnowania z objętej zakazem funkcji lub zaprzestania prowadzenia odnośnej działalności wyznaczając mu w tym celu stosowny termin nie krótszy niż 14 dni; niezastosowanie się przez danego członka władz Federacji do wezwania w zakreślonym w jego treści terminie uprawnia daną władzę Federacji do złożenia do Sądu Federacji przedmiotowego wniosku; w przypadku wniosku zgłaszanego do Sądu Federacji na mocy uchwały WZD wezwanie, o którym mowa powyżej, obowiązany jest przekazać danemu członkowi władz Federacji przewodniczący WZD, zawiadamiając o tym przewodniczącego Sądu Federacji.
 3. Zakaz, o którym mowa w ust. 2 lit. c) nie dotyczy osób wyznaczonych do pełnienia takich funkcji lub prowadzenia działalności jako przedstawiciele interesów Federacji.
 4. Do władz Federacji następnej kadencji nie mogą kandydować osoby, będące uprzednio członkami władz, o których mowa w §  15 ust. 1 lit. b)-d), które nie uzyskały absolutorium WZD, lub których działalność nie została przez WZD oceniona pozytywnie.

Walne Zgromadzenie

§ 17

 1. Najwyższą władzą Federacji jest WZD.
 2. WZD zwoływane są co do zasady przez Zarząd i mogą być zwyczajne sprawozdawcze, zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze lub nadzwyczajne.
 3. WZD zwyczajne sprawozdawcze zwoływane są corocznie, zaś WZD zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze zwoływane są co 4 (cztery) lata, w każdym przypadku najpóźniej do końca miesiąca kwietnia.
 4. WZD nadzwyczajne może odbywać się w dowolnym czasie i może być zwołane na podstawie:
  1. uchwały poprzedniego WZD
  2. uchwały Zarządu,
  3. wniosku Komisji Rewizyjnej,
  4. wniosku zgłoszonego na piśmie przez co najmniej 1/3 delegatów mających prawo do uczestniczenia w WZD z głosem stanowiącym.
 5. Uchwała lub wniosek w sprawie zwołania WZD nadzwyczajnego winny określać porządek obrad zawierający wykaz spraw, które mają być na nim rozpatrywane.
 6. WZD nadzwyczajne rozpatruje sprawy określone w porządku obrad, o którym mowa w ust. 5 powyżej. WZD nadzwyczajne powinno odbyć się w terminie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 4 lit. a) i b) albo przed upływem 1 (jednego) miesiąca od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 lit. c) lub d) powyżej. W przypadku niezwołania przez Zarząd nadzwyczajnego WZD pomimo zgłoszenia Zarządowi wniosku, o którym mowa w ust. 4 lit. c) i d) w zakreślonym wyżej terminie, wiążącego Zarząd i członków Federacji zwołania WZD może dokonać wnioskodawca; w takim przypadku postanowienia ust. 8 poniżej stosuje się odpowiednio.
 7. Tryb i sposób obradowania WZD określa regulamin obrad uchwalony przez WZD. Projekt regulaminu obrad powinien być przedstawiony członkom Federacji na piśmie przez komitet założycielski Federacji nie później niż na 21 dni przed terminem pierwszego WZD.
 8. Termin, miejsce, projekt regulaminu obrad i proponowany porządek obrad każdego WZD powinien być podany członkom Federacji na piśmie przez Zarząd, nie później niż na 21 dni przed terminem danego WZD.

§ 18

 1. W WZD zwyczajnych sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym:
   1. delegaci członków zwyczajnych Federacji;
   2. delegat członków wspierających wybrany na przeprowadzonym przed WZD zgromadzeniu członków wspierających,
  2. z głosem doradczym:
   1. przedstawiciele członków wspierających,
   2. członkowie władz Federacji,
   3. członkowie honorowi, o ile nie są delegatami,
   4. goście zaproszeni przez WZD lub przez Zarząd.
 2. W WZD nadzwyczajnych biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym:
   1. delegaci członków zwyczajnych Federacji;
   2. delegat członków wspierających wybrany na przeprowadzonym przed ostatnim zwyczajnym WZD zgromadzeniu członków wspierających;
  2. z głosem doradczym:
   1. przedstawiciele członków wspierających;
   2. członkowie władz Federacji;
   3. goście zaproszeni przez WZD lub przez Zarząd.

§ 19

Do kompetencji WZD należy w szczególności:

 1. uchwalanie generalnych kierunków działalności Federacji;
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań oraz ocenianie działalności władz Federacji oraz poszczególnych członków tych władz;
 3. podejmowanie - po rozpatrzeniu sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej - uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
 4. wybór Prezesa Federacji oraz poszczególnych członków Zarządu;
 5. wybór członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Federacji;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu;
 7. nadawanie godności członka honorowego Federacji;
 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
 9. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się Federacji;
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wyłącznie w zakresie wykluczenia lub skreślenia z listy członków Federacji;
 11. podejmowania uchwał w sprawach skreślenia z listy członków Federacji w przypadkach określonych w § 14 ust. 1 lit. d);
 12. uchwalanie budżetu Federacji i zatwierdzanie sprawozdań finansowych innych władz Federacji;
 13. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Federacji w innych organizacjach;
 14. uchwalanie regulaminów władz Federacji;
 15. określanie uprawnień Zarządu do dysponowania majątkiem Federacji;
 16. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych przez władze i członków Federacji oraz delegatów na WZD.

Zarząd

§ 20

 1. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób wybieranych przez WZD w głosowaniu jawnym.
 2. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu określa każdorazowo zwyczajne WZD, na którym dokonywany jest wybór Zarządu
 3. W skład Zarządu wchodzi prezes, od 1 do 2 wiceprezesów Zarządu oraz od 1 do 3 członków Zarządu.

§ 21

 1. Zarząd programuje pracę Federacji między WZD kierując się Statutem, uchwałami WZD oraz Regulaminem Zarządu uchwalonym przez WZD.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 12 razy w roku.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. bieżąca realizacja statutowych celów Federacji;
 2. realizowanie uchwał WZD;
 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Federacji - w granicach upoważnień udzielonych przez WZD;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie sposobu realizacji uchwał i wniosków WZD;
 5. uchwalanie rocznych planów działalności Federacji i przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji;
 6. wnioskowanie do WZD o nadanie godności członka honorowego;
 7. podejmowanie decyzji o przyjmowaniu członków zwyczajnych i wspierających;
 8. nakładanie na członków Federacji, na wniosek Sądu Federacji, kar organizacyjnych w postaci upomnienia lub zawieszenia w prawach członka;
 9. zajmowanie publicznego stanowiska wobec najważniejszych problemów środowiska żeglarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska żeglarskiego z obszaru Pomorza Gdańskiego;
 10. przygotowania wniosków do uchwalenia przez WZD, określających tryb ich zwoływania, zasady obradowania i kompetencje;
 11. zwoływanie WZD;
 12. rozpatrywanie problemów nurtujących członków Federacji oraz osób zgłaszających wolę współdziałania z Federacją i podejmowanie stosownych działania w celu ich rozwiązywania.

§ 23

Zarząd ma prawo zwracać się do Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli we wskazanym zakresie.

§ 24

Po upływie dwu lat trwania kadencji Zarząd zobowiązany jest do opracowania i przesłania członkom sprawozdania z działalności Federacji. Sprawozdanie odpowiadać będzie co najmniej wymogom sprawozdania Zarządu składanego celem uzyskania absolutorium.

§ 25

 1. Prezes lub jeden z wiceprezesów zwołuje posiedzenia Zarządu, przewodniczy ich obradom i kieruje ich pracą.
 2. Zarząd obowiązany jest zawiadamiać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o każdym planowanym posiedzeniu Zarządu w terminie umożliwiającym przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej uczestnictwo w danym posiedzeniu, jednak w żadnym wypadku nie później aniżeli na 1 (jeden) dzień przed danym posiedzeniem Zarządu.

§ 26

 1. Obsługę czynności biurowych, technicznych i finansowych Federacji realizuje Biuro Federacji, zwane dalej „Biurem”.
 2. Regulamin Biura oraz zakres uprawnień i odpowiedzialności jego pracowników określa Zarząd.

§ 27

 1. Federację w stosunkach z osobami trzecimi reprezentuje prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch innych członków Zarządu (w tym wiceprezesów) łącznie.
 2. Korespondencja Federacji podpisywana jest zgodnie z regułami reprezentacji określonymi w ust. 1 powyżej.

Komisja Rewizyjna

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez WZD w głosowaniu jawnym.
 2. Komisja Rewizyjna, na swoim pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym, przewodniczącego.

§ 29

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie całokształtu działalności statutowej, gospodarczej i finansowej Federacji pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;
 2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez WZD.

§ 30

Dla potrzeb wykonywania swych zadań Komisja Rewizyjna jest upoważniona do:

 1. żądania od Zarządu i pracowników Biura niezbędnych wyjaśnień i okazania wszelkich dokumentów Federacji;
 2. zwracania się do władz samorządowych oraz organów administracji i kontroli o informacje niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli i opracowania ich wyniku,
 3. korzystania z usług biegłych księgowych i rzeczoznawców w przypadkach, gdy sama Komisja nie jest w stanie wypracować jednoznacznego stanowiska.

§ 31

Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do:

 1. informowania Zarządu oraz w uzasadnionych przypadkach Sądu Federacji o wynikach kontroli i stwierdzonych uchybieniach oraz zgłaszania wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących usunięcia uchybień;
 2. składania WZD sprawozdań ze swej działalności i przedstawiania ocen całokształtu działalności Zarządu oraz ocen organizacyjnej działalności Sądu Federacji;
 3. przedstawiania WZD wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz oceny jego pracy jako całości lub, w razie potrzeby, poszczególnych jego członków.

§ 32

W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna ma prawo rozszerzyć, według własnego uznania, zakres kontroli oznaczony we wniosku Zarządu złożonym w trybie wymienionym w §23 niniejszego statutu.

§ 33

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz upoważnieni przez niego członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Sąd Federacji

§ 34

 1. Sąd Federacji składa się z 3 osób wybranych przez WZD w głosowaniu jawnym.
 2. Sąd Federacji na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego w głosowaniu jawnym.

§ 35

 1. Sąd Federacji rozpatruje sprawy wniesione przez członków Federacji:
  1. w sprawach członków Federacji nie wywiązujących się z obowiązków określonych w § 13 ust. 1-3 oraz w innych sprawach określonych w Statucie;
  2. w sprawach dotyczących członków honorowych Federacji i członków jej władz;
 2.  
 3. Szczegółowe zasady działania Sądu Federacji oraz tryb postępowania przed Sądem Federacji określa jego regulamin uchwalony przez WZD.

§ 36

Sąd Federacji składa WZD sprawozdanie ze swej działalności.

§ 37

Przewodniczący Sądu Federacji oraz upoważnieni przez niego członkowie Sądu Federacji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Postanowienia § 32 ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

 

Uzupełnienie składu władz Federacji

§ 38

 1. W przypadku powstania vacatu w składzie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, lub Sądu Federacji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji, z tym, że liczba członków dokooptowanych do danej władzy nie może być większa od 1/3 jej podstawowego składu (w zaokrągleniu w górę). O powstaniu vacatu w ich składzie, orzekają odpowiednio powyższe władze.
 2. Przy kooptacji propozycje objęcia funkcji w danej władzy Federacji winny być w pierwszym rzędzie skierowane do osób, które podczas wyborów do danego organu władzy lub na dane stanowisko uzyskały największą liczbę głosów po członkach danej władzy. Propozycje winny być skierowane na piśmie, a jedynie odpowiedź negatywna lub brak odpowiedzi w terminie zakreślonym w propozycji, nie krótszym niż 14 dni, uprawnia daną władzę do zwrócenia się z propozycją do kolejnej osoby. W przypadku gdy żadna z osób kandydujących do danej władzy nie przyjmie propozycji w trakcie kooptacji, dana władza uprawniona jest do skierowania takiej propozycji do innych osób stowarzyszonych w Federacji.
 3. Osoby pochodzące z kooptacji nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego danego organu władzy.
 4. Ubycie ze składu władz Federacji, o których mowa w ust. 1, liczby członków większej od 1/3 (w zaokrągleniu w górę) powoduje obowiązek zwołania przez Zarząd nadzwyczajnego WZD w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 5. WZD zwołane w przypadku, o którym mowa w ust. 4, wybiera nowych członków na wszystkie miejsca zwolnione przez osoby wybrane uprzednio przez WZD, co oznacza, iż miejsca obsadzone w drodze kooptacji zostają również objęte wyborami.

Rozdział 5
MAJĄTEK I FUNDUSZE FEDERACJI

§ 39

 1. Majątek Federacji stanowią ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe i fundusze.
 2. Na fundusze Federacji składają się:
  1. składki członkowskie;
  2. darowizny, spadki, zapisy i dotacje;
  3. wpływy z działalności prowadzonej na podstawie odrębnych zezwoleń;
  4. wpływy z działalności statutowej;
  5. dochody z majątku Federacji.
 3. Postanowienia Zarządu zmierzające do uszczuplenia majątku trwałego przekraczające udzielone przez WZD upoważnienia, wymagają uprzedniej zgody WZD powziętej w formie stosownej uchwały.

Rozdział 6
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ FEDERACJI

§ 40

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Federacji podejmuje WZD większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. Wnioski w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Federacji mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku umieszczenia tych spraw w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o WZD.
 3. Uchwała WZD o rozwiązaniu Federacji określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Federacji.

 


pliki do pobrania: